+46 42 161635 kontakter@solflex.se

Konsumentgaranti

Medlemsföretaget garanterar, på de villkor och under de förutsättningar som anges nedan i denna handling, att solskyddsprodukten inte har material- eller produktionsfel vid tidpunkten för leverans av densamma eller under efterföljande 36 månader.

1. Säljaren förbinder sig gentemot köparen att, snarast möjligt, avhjälpa fel i produkt som uppstår under garantitiden p.g.a. brister i material, produktion eller av säljaren utfört montage.

2. Garantin gäller från dagen för produktens leverans /avlämnande till köparen och därefter under 36 månader, under förutsättning att köparen fullgjort sina betalningsförpliktelser gentemot säljaren. Inköpskvitto/faktura i original måste uppvisas för att garantin ska gälla.

3. Anmälan om fel ska göras skriftligen till säljaren inom skälig tid (normalt 2 månader) efter det att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om sådan anmälan ej görs, trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar köparen rätten att åberopa garantin. Anspråk med anledning av denna garanti kan i inget fall göras gällande senare än två månader efter garantitidens utgång.

4. När köparen anmält till säljaren att fel uppkommit i produkt, ska säljaren undersöka produkten och avgöra om felet omfattas av garantin eller inte. Om så anses vara fallet kommer säljaren att åtgärda felet på egen bekostnad, dock i varje fall högst till kostnad motsvarande köparens ursprungliga inköpspris för produkten och förutsatt att kostnaden i sig inte kan anses utgöra oskälig kostnad för säljaren enligt 26 § konsumentköplagen. Säljaren avgör på vilket sätt felet lämpligen åtgärdas. Efter att ha åtgärdat felet ska säljaren anses ha fullgjort sina förpliktelser avseende det aktuella felet.

5. Om säljaren, efter att ha utfört en sådan undersökning som avses i punkten 4 ovan, bedömer att felet i produkten inte omfattas av denna garanti, utgår ersättning för säljarens arbete för undersökning jämte resa och hjälpmedel enligt säljarens vid var tid gällande prislista.

6. Har köparen avhämtat färdig produkt hos säljaren och köparen själv ansvarat för montage och installation, ska köparen inlämna produkten till säljaren.

7. Säljaren ansvarar endast för de fel som uppstår vid aktsam och riktig användning av en korrekt installerad produkt. Garantin gäller således inte produkt som har förvarats, monterats eller installerats felaktigt eller använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt. Garantin täcker inte normalt slitage och gäller inte heller fel orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet eller skador orsakade av olyckshändelser, inkl. men inte begränsat till brand, vind, nederbörd, åska/blixtnedslag, smuts, onormal variation i nätspänning eller annan yttre orsak. Garantin omfattar inte heller följdskador eller förbrukningsdelar och -tillbehör. Om köparen själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress, har säljaren inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten.

8. Det är köparens ansvar att använda, sköta och underhålla produkten enligt de instruktioner och specifikationer som levereras med produkten. Fel som beror på underlåtenhet att göra detta omfattas inte av garantin. Garantin upphör omedelbart att gälla om produkten och/eller installationen av densamma, flyttas, byggs om eller på annat sätt ändras utan att säljaren dessförinnan har gett sitt skriftliga godkännande för åtgärden.

9. Svenska Solskyddsförbundet (org. nr 556084-0257) träder in som medpart med säljaren under denna garanti om inte säljaren fullgör sina förpliktelser gentemot köparen enligt garantin i enlighet med vad Allmänna Reklamationsnämnden eller domstol slutligt beslutat.

10. I händelse av tvist ska svensk lag tillämpas.

 

Förtydligande av förutsättning för att ovanstående garanti ska gälla är att beställaren har underhållit och vårdat produkten på ett ansvarsfullt sätt.
Ej låtit produkten utsättas för skaderisker i väder som vind och vatten kan orsaka. Ej heller låtit obehöriga eller barn använda/reglera produkterna så risk för skador kan uppstå.

Notera, att denna personliga garanti gäller endast utvalda privatkonsumenter.

Epost för bilder/ritningar

kontakter@solflex.se

Övriga kontakter

Leverans och faktura
bjorn@solflex.se

Teknik och service
morgan@solflex.se

Försäljning Helsingborg
anki@solflex.se

Försäljning Malmö
oksana@solflex.se

Marknad och ekonomi
rune@solflex.se

Snyggt i fönsterkarmen

Rullgardiner

"God morgon med PowerView® gardiner"

Vi gör hemmet vackrare

Tveka inte att fråga oss - Välkommen till Solflex!

Få kontakt direkt 9-17

+46 (0)42 161635

Välkommen och boka möte

Z

Vi reserverar tid i närmsta showroom

Vi träffas här hos oss och går igenom era önskemål och behov för er bostad eller affärsverksamhet. Här får ni en bra översikt om vilka alternativ som står till buds. Ta gärna med en skiss eller foto på ert projekt.
Z

Vi sammanställer er förfrågan..

Efter vårt möte, gör vi en sammanställning och ett förslag med en uppskattad kostnad.

Z

Återträff hos Er

Om våra förslag hamnar i "god jord" träffas vi hos er, för en konsultation på plats och måttagning.
Varpå ni får en uppdaterad offert med fast pris.

Z

Allt utan någon bindning!

Kontakt info Solflex AB

Besök våra showroom - Garnisonsgatan 12 Helsingborg - Slussplan 1 Malmö

+46 42 161635 +46 40 979745

kontakter@solflex.se

Välkommen och boka möte

Z

Vi reserverar tid i närmsta showroom

Vi träffas här hos oss och går igenom era önskemål och behov för er bostad eller affärsverksamhet. Här får ni en bra översikt om vilka alternativ som står till buds. Ta gärna med en skiss eller foto på ert projekt.
Z

Vi sammanställer er förfrågan..

Efter vårt möte, gör vi en sammanställning och ett förslag med en uppskattad kostnad.

Z

Återträff hos Er

Om våra förslag hamnar i "god jord" träffas vi hos er, för en konsultation på plats och måttagning.
Varpå ni får en uppdaterad offert med fast pris.

Z

Allt utan någon bindning!

Kontakt info Solflex AB

Besök våra showroom - Garnisonsgatan 12 Helsingborg - Slussplan 1 Malmö

+46 42 161635 +46 40 979745

kontakter@solflex.se